Om Aalborg Svømmeklub
Undervisning
Konkurrence
Vandpolo
Dykker
A.S.V.
AS shop
Aalborg Svømmeklub
   
Sitemap Print
 

Vedtægter

 
 

Vedtægter for AALBORG SVØMMEKLUB stiftet 02. maj 1913

§01 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Aalborg Svømmeklub.
Foreningen har hjemsted i Aalborg kommune.

§02 Formål

Foreningens formål er at lære flest mulige svømning og livredning.

For at skabe interesse for svømmeidrætten samt for at aktivere viderekomne, dyrker foreningen endvidere konkurrenceidræt samt sportsdykning.

Derudover søger foreningen at ophjælpe et godt kammeratskab til gavn for foreningens medlemmer, samt tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.

§03 Organisation og ledelse

A. Foreningen skal være medlem af
? Dansk Svømmeunion (SVØM)
? Dansk Sportsdykkerforbund (DSpF) ? kun sportsdykkerafdelingen
? Danmarks Idræts Forbund (DIF)
? Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg (SIFA)

Endvidere kan bestyrelsen indmelde foreningen i andre organisationer, hvis det skønnes at være til gavn for foreningen.

B. Den daglige ledelse varetages af 7 medlemmer, der alle vælges for 2 år
ad gangen, nemlig:

formand
vicesvømmeleder
sportsdykkerleder og
undervisningsleder
der vælges på ulige årstal, samt

kasserer
svømmeleder og
vandpololeder
der vælges på lige årstal.

Såfremt et medlem forlader bestyrelsen i valgperioden, supplerer denne sig selv. Den/de således nyindtrådte medlemmer sidder til førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen vælger selv sin viceformand og sekretær.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse personlig hæftelse, ligesom ingen medlemmer i forenin-gen og dennes bestyrelse kan kautionere for foreningens forpligtelser.

Ingen af klubbens lønnede funktionærer eller personale kan vælges til foreningens tillidsposter.

Tegningsret for Aalborg Svømmeklub har klubbens formand og klub-bens kasserer, der sammen i konkrete sager ? i afgrænsede perioder ? kan udvide tegningsretten til andre personer.

C. Forretningsudvalget

Består af formanden, kassereren samt viceformanden der træffer afgørelser i alle løbende sager, overvåger gennemførelsen af de i bestyrelsen og udvalg trufne dispositioner, samt forestår foreningens økonomiske ledelse i nærmest mulig tilknytning til foreningens budget.

I alle større sager af blivende betydning forelægges sagen til godkendelse i den samlede bestyrelse.

D. Kassereren

Fører foreningens regnskab og forestår alene alle ind- og udbetalinger.
Bøger, bilag og beholdninger skal på forlangende forelægges bestyrel-sen, der har pligt til jævnligt at føre tilsyn med regnskabet.

På første bestyrelsesmøde i hvert kvartal forlægger kassereren et driftsregnskab, der skal godkendes af bestyrelsen.

E. Sekretæren

Sekretæren har til opgave at føre foreningens forretningsprotokol, der skal indeholde sagligt referat af generalforsamling og møder. Disse underskrives tillige af formanden og kopi tilsendes bestyrelsens med-lemmer til orientering.

F. Stævneudvalget

Består af formanden og svømmeudvalget, suppleret med vandpolo- og sportsdykkerlederen, når disse discipliner indgår i arrangementet.

G. Undervisningsudvalget

Undervisningslederen i snævert samarbejde med forretningsudvalget er ansvarlig for bl.a. undervisningstilrettelæggelse, undervisningsforløb, retningslinier for medarbejdere, medarbejderuddannelse m.v. og driften af undervisningsafdelingen.

Undervisningslederen skal sammen med bestyrelsen vælge en livredningsperson og i fællesskab skabe interesse for relevante sikkerhedsprøver blandt så mange som muligt. Valgte prøver gennemføres i rette omgivelser og under korrekte forhold.

De af bestyrelsen valgte sikkerhedsprøver og evt. sikkerhedskurser for klubbens undervisere og trænere skal være gennemført til de af ledelsen fastsatte tidspunkter.

H. Svømmeudvalget

Består af svømmeleder og vicesvømmeleder, samt 4 ? 8 af bestyrelsen godkendte medlemmer. Svømmeleder og vicesvømmeleder indstilles af svømmeudvalget blandt dets medlemmer. Herudover har konkurrence-afdelingens medlemmer, der er fyldt 12 år mulighed for ? i deres midte ? at vælge en svømmerepræsentant, der er fyldt 18 år til udvalget.
Svømmerepræsentanten indgår sammen med cheftræneren i svømmeud-valget som rådgivende medlemmer.

Udvalget forestår alt vedrørende træning samt ude- og hjemmestævner. Der føres bog over klubrekorder og stævneresultater.

I. Poloudvalget

Består af pololeder og indtil 2 af bestyrelsen godkendte medlemmer. Udvalget forestår alt vedrørende træning samt ude- og hjemmekampe.

J. Sportsdykkerudvalget

Består af sportsdykkerleder samt 5 af afdelingen valgte medlemmer og en suppleant.
Udvalget varetager alt af interesse for afdelingen og er ansvarlig for alt vedrørende træning, dykning, overholdelse af sikkerhedsbestemmelser samt opsyn og vedligeholdelse af materiel.

Udvalget er bemyndiget til at opkræve et ekstra kontingent hos afde-lingens medlemmer og vælger selv sin kasserer, der f.eks. kan være Aalborg Svømmeklubs, som primo hver kvartal fremlægge et driftsregnskab incl. bilag samt dokumentation på beholdninger for klubbens kasserer til godkendelse.
Udvalget er ansvarlig overfor bestyrelsen i alle sine dispositioner. (Se desuden ? efter disse vedtægter ? de særlige supplerende vedtægter for sportsdykkerafdelingen).
Eventuelle ændringer af disse skal godkendes på Aalborg Svømmeklubs ordinære generalforsamling.
K. Velfærdsudvalg

Nedsættes af bestyrelsen. Det forestår alt vedrørende fester og ture uden idrætslige formål.

L. Bestyrelsesmøder

Afholdes når formanden skønner det nødvendigt, eller når 2 af bestyrelsens medlemmer fremsætter ønske herom med angivelse af den ønskede dagsorden.

M. Budget

Forud for hvert regnskabsårs begyndelse indgiver hvert udvalg til formanden et periodiseret overslag over indtægter og udgifter på afdelingens aktiviteter til brug for forretningsudvalgets opstilling af budget for det kommende år.

Budgettet forelægges for den samlede bestyrelse til godkendelse.

Hver afdeling træffer afgørelse indenfor sit område og indenfor rammerne af det beløb, der er aftalt til udvalgets arbejde.

N. Funktionærer/personale

Bestyrelsen ansætter og afskediger klubbens funktionærer og øvrigt personale.

O. Revision

Revision foretages af statsautoriserede revisor, der vælges af bestyrelsen.

Efter gennemgang forsynes regnskabet med revisionens påtegning.

Alt materiale er tilgængeligt for revisionen, så ofte den måtte ønske det.

P. Generelt

Alle afgørelser i bestyrelse og udvalg træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Viceformanden træder i formandens sted ved dennes fravær.

Udvalgene fører egen korrespondance. Ting der skønnes af vigtighed tilsendes øvrige bestyrelsesmedlemmer i kopi.

Hvert udvalg fører i øvrigt mødeprotokol, og kopi heraf tilsendes omgående den øvrige bestyrelse til orientering.

Det er i øvrigt pålagt udvalgene at føre scrapbog vedrørende arbejdet.

§04 Generalforsamlingen

Denne, der er øverste myndighed i alle foreningens anliggender, er for medlemmer og afholdes så vidt muligt den 3. lørdag i februar måned og har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab, afsluttet pr. 31, december ? forelægges af kassereren
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse

Ulige årstal Lige årstal
A. Formanden A. Kassereren
B. Vicesvømmelederen B. Svømmelederen
C. Sportsdykkerlederen C. Vandpololederen
D. Undervisningslederen

6. Eventuelt

Tidspunktet for generalforsamlingen bekendtgøres af bestyrelsen med 4 ugers (28 dage) varsel på følgende steder: hjemmesiden, et eller flere af de sociale medier, klubhuset samt i de haller hvor det er muligt på en opslagstavle, eller hallens hjemmeside /sociale medier.
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger (21 dage) forud for denne. Navne på personer, der opstil-ler som emner til ovennævnte valg, skal ligeledes være formanden i hænde senest 3 uger (21 dage) forud for generalforsamlingens afholdelse. Der angi-ves samtidigt til hvilken post, det konkrete emne opstiller til.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, og som har været medlem mindst et halvt år og ikke skylder kontingent. Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde.

Dirigenten sørger for, at generalforsamlingen afvikles i henhold til foreningens vedtægter og sædvane, og at der i øvrigt hersker god orden.

Alle afstemninger sker ved simpelt stemmeflertal, dog kræves ved lovændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer for et forslag. Skriftlig afstemning skal foretages på forlangende af blot èt stemmeberettiget medlem.

Til optælling af stemmer vælges et stemmeudvalg på 3 medlemmer. Når en generalforsamling har truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke behandles før ved næste generalforsamling.

Gæster: Bestyrelsen kan invitere gæster, herunder pressen til at deltage afgrænset eller i hele generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller senest 3 uger efter, at mindst 100 stemmeberettigede medlemmer ? skriftligt ? har fremsat ønske herom, ledsaget af den ønskede dagsorden.

§05 Medlemmer

A. Enhver uberygtet person kan optages som medlem af foreningen. Optagelse sker ved henvendelse til foreningens administration på klubbens kontor. Bestyrelsen kan nægte optagelse, og en sådan nægtelse behøver ingen begrundelse.

Ved optagelse ? oplyses bl.a. navn, adresse, fødselsdato og år ? og der
betales kontingent samt et indskud, der fastsættes af bestyrelsen og til-
falder foreningen.

Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbar til foreningens tillids-
poster, se dog §03 B.

B. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og betales forud. Sidste rettidige betaling er 14 dage efter forfald. Efter denne dato kan bestyrelsen træffe afgørelse om udelukkelse af foreningen.

Forældre til børn under 18 år hæfter for disses kontingent til og med den kontingentperiode, hvor lovlig udmeldelse er sket.

C. Udmeldelse skal ske skriftligt til administrationen på klubbens kontor eller til klubbens kasserer. Der skal betales kontingent til og med den kontingentperiode, hvor udmeldelsen finder sted.

D. Et medlem kan stå som hvilende medlem, såfremt hans ?medlemskort? af kassereren forsynes med en påtegning herom.

E. Kontingentfrihed eller delvis kontingentfrihed kan bevilges af bestyrelsen under særlige omstændigheder. Det medfører normalt ikke tab af stemmeret eller valgbarhed. ?Medlemskortet? forsynes af kassereren med en påtegning om betingelser.

F. Som passive medlemmer kan optages enkeltpersoner eller firmaer. Kontingentet for sådanne passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

G. Æresmedlemmer: Enhver uberygtet person, som gennem sit arbejde for Aalborg Svømmeklub eller som på anden måde har medvirket til klubbens trivsel og fremgang, kan af en enig bestyrelse udnævnes til æresmedlem ? og modtager som bevis herfor ? klubbens æresnål og diplom.

Æresmedlemskab er livsvarigt og kontingentfrit.

H. Intet medlem må uden bestyrelsens tilladelse deltage i svømmestævner eller på egen hånd føre korrespondance eller forhandlinger om ting, der normalt varetages af bestyrelsen.

Det er forbudt medlemmer at give pressen oplysninger om opståede interne stridigheder, som er af personlig art og uden interesse for offentligheden.
Dog er den, der i pressen er blevet genstand for et personligt angreb, altid berettiget til overfor pressen at gøre rede for sin indstilling til sagen.

Endvidere kan bestyrelsen tillade eller foranledige, at der meddeles pressen oplysninger i andre særlige tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt.

§06 Vedtægter

Overtrædelse af foreningens vedtægter, eller de af bestyrelsen eller trænere givne anvisninger til opretholdelse af orden kan medføre karantæne eller i grovere tilfælde udelukkelse af foreningen.

En udelukkelse kan altid indankes for førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.

§07 Aalborg Svømmeklubs Støtteforening (ASSF)

Aalborg Svømmeklubs bestyrelse kan, når den finder det hensigtsmæs-sigt, hensætte et beløb, såvel af driftsmidlerne som af egenkapitalen og aktiver i denne støtteforening under hensyntagen til ansvar overfor generalforsamlingen.

Et bestyrelsesmedlem i ASSF har ingen stemmeret i klubbens bestyrelse, når der skal fastlægges, hvilke beløb, der skal henlægges fra driften til ASSF, og hvilke beløb der af klubbens formue og aktiver skal henlæg-ges til ASSF.

Klubbens bestyrelse kan, når den finder det hensigtsmæssigt, ansøge ASSF om støtte.


§08 Opløsning af foreningen

Foreningen kan ikke opløses eller sammensluttes med en anden for-
ening, hvis blot 10 medlemmer er imod.

I tilfælde af opløsning skal foreningens formue tilfalde ASSF, hvis
denne forefindes. Ellers skal formuen tilfalde Samvirkende Idræts-
foreninger i Aalborg (SIFA).


Aalborg Svømmeklubs vedtægter  er senest ændret og godkendt på
generalforsamlingen, den 20. februar 2016 

Formand John Larsen, Viceformand/svømmeleder Dennis Kjær, Kasserer Tom F. Lorenzen, Kst. undervisningsleder Trine Bakholm, Vandpololeder Jesper Balle, Dykkerleder Torben Olsen og Vicesvømmeleder Klaus M. Rasmussen.


Supplerende vedtægter for
Aalborg Svømmeklubs Sportsdykkerafdeling
Stiftet 1. april 1970

§ 1 Navn
Afdelingens navn er Aalborg Svømmeklubs Sportsdykkerafdeling (ASS).

§ 2 Formål
Afdelingens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse.

§ 3 Tilhørsforhold og ledelse
Afdelingen er en del af Aalborg Svømmeklub og må i et og alt rette sig efter dennes vedtægter og forordninger.

Den daglige ledelse varetages af en 6 personers bestyrelse, der alle vælges for 2 år ad gangen, nemlig:

Formand, sekretær, materielforvalter, turleder, baransvarlig og uddannelsesansvarlig.

I tilfælde af stemmelighed ved afstemning i bestyrelsen, kan suppleanten afgive stemme.


§ 4 Afdelingens generalforsamling
er for afdelingens medlemmer og indkaldes ved opslag i afdelingens klubhus med 3 ugers varsel og afholdes senest 14 dage før Aalborg Svømmeklubs ordinære generalforsamling.

Dagsorden er:

1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Regnskab, afsluttet pr. 31. december ? forelægges
4 Indkomne forslag
5 Valg af ledelse

Ulige årstal Lige årstal
A. Formand A. Sekretær
B. Bar ansvarlig B. Materielforvalter
C. Uddannelsesansvarlig C. Tur leder

6 Valg af suppleant
7 Kontingent
8 Eventuelt

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, og som har været medlem mindst et halvt år og ikke skylder kontingent.

Stemmeafgivelse kan kun ske ved personlig fremmøde.

Dirigenten sørger for, at generalforsamlingen afvikles i henhold til klubbens vedtægter og sædvane, og at der i øvrigt hersker god orden.

Alle afstemninger sker ved simpelt stemmeflertal, dog kræves ved vedtægtsændringsforslag mindst 2/3 af de afgivne stemmer for et forslag.
Ændringer skal herefter godkendes på Aalborg Svømmeklubs ordinære generalforsamling.

Skriftlig afstemning skal foretages på forlangende af blot èt stemmeberettiget medlem.

Til optælling af stemmer vælges et stemmeudvalg på 3 medlemmer. Når en generalforsamling har truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke behandles før ved næste generalforsamling.

Gæster: Bestyrelsen kan invitere gæster, herunder pressen, til at deltage afgrænset eller i hele mødet.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller senest 3 uger efter, at mindst 2/3 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer har fremsat skriftligt ønske herom.
§ 5 Forslag
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være ledelsen i hænde senest 14 dage før mødet.
Navne på personer, der opstiller som emner til ovennævnte valg, skal ligeledes være ledelsen i hænde 14 dage forud for mødet. Der angives samtidigt til hvilken post det konkrete emne opstiller til.
1 uge før ?generalforsamlingen? skal forslagene være slået op i afdelingens klubhus.

§ 6 Valgbar
Er alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, og som har været medlem mindst et halvt år og ikke skylder kontingent, dog forudsat de ikke har interesser i merkantile undervandsaktiviteter. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen, hvad der kan betegnes som merkantile interesser.

§ 7 Ansvarlighed
Sportsdykkerledelsen er ansvarlig for afdelingens drift overfor hovedbestyrelsen i Aalborg Svømmeklub.

§ 8 Medarbejdere
Bestyrelsen ansætter ? så vidt muligt ? en uddannet godkendt instruktør, der har til opgave at træne afdelingens medlemmer, således at de kan erhverve et internationalt godkendt sportsdykkercertifikat.

§ 9 Medlemskab
Enhver person over 18 år kan optages som medlem af foreningen. Optagelse sker ved henvendelse til afdelingen eller AS`s administration på klubbens kontor.
Aldersgrænsen kan nedsættes til 15 år under følgende forudsætninger:

1. Man skal tilmeldes afdelingens dykkeruddannelse med henblik på at erhverve godkendt sportsdykkercertifikat, eller på indmeldelsestidspunktet være i besiddelse af et af ASS anerkendt certifikat.
2. Minimum èn forældre skal være aktiv dykker i klubben eller tilmeldt dykkerkursus i ASS.

Ved optagelse ? oplyses bl.a. navn, adresse, fødselsdato og år ? og der indbetales kontingent, samt et indskud, der svarer minimum til Aalborg Svømmeklubs (for personer tilmeldt uddannelsen er dette indeholdt i tilmeldingsgebyret for uddannelsen).

Ledelsen kan nægte optagelse, og en sådan nægtelse behøver ingen begrundelse.

Indskud, kontingent og eventuelt andre indtægter fastsat af bestyrelsen tilfalder afdelingen.

Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbar til foreningens tillidsposter, se dog Aalborg Svømmeklub § 3b.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes af ?generalforsamlingen? og betales forud.

Ved manglende kontingentindbetaling 14 dage efter 1. rykker (se §10) ophører medlemskabet af ASS.

Forældre til børn under 18 år hæfter for disses kontingent til og med den kontingentperiode, hvor lovlig udmeldelse er sket.

Udmeldelse skal ske skriftligt til administrationen på Aalborg Svømmeklub kontor. Der skal betales kontingent til og med den kontingentperiode, hvor udmeldelsen finder sted.

§10 Kontingent/indskud/afgift
Til såvel AS som ASS indbetales kontingent m.v. rettidigt til kassereren,

1. halvår rettidig betaling 1. januar
2. halvår rettidig betaling 1. juli

Satser på kontingent godkendes af ?generalforsamlingen? ? se dog §9.

Betales ikke rettidigt opkræves et rykkergebyr på 100 kr. Gebyret dækker udgiften til administration og genindmeldelse i Dansk Sportsdykker Forbund.

§11 Sikkerhed
Der dykkes efter Dansk Sportsdykkerforbunds sikkerhedsregler.

Dykkerture i ASS-regi kan gennemføres når der er mindst 3 medlemmer fra
klubben der deltager.

Forudsætning for deltagelse i dykkerture er bestået træningstilstandsprøve.
Prøven aflægges i årets første kvartal og gælder for højst et år.

Bestyrelsen fastsætter kravene til træningstilstandsprøven.

§12 Passivt medlemskab
Ethvert ASS medlem kan efter eget valg overgå til passivt medlemskab - se dog §14. Kontingent herpå fastsættes af bestyrelsen og godkendes af ASS-generalforsamlingen.

§13 Materielfond
Bør altid have en kontant ? reserve på kr. 10.000,00 (titusinde 00/100).


§14 Materiel
Bestyrelsen kan udleje materiel. Priserne fastsættes af bestyrelsen.
Udmelder et medlem sig eller ophører afdelingen har de enkelte medlemmer intet krav på materiel, som Aalborg Svømmeklub og sportsdykkerafdelingen er økonomisk delagtig i.
Disse aktiver overføres til Aalborg Svømmeklub.

Personligt dykkerudstyr der opbevares i klubben, skal være tydeligt mærket med navn eller initialer. Ved udmeldelse eller overgang til passivt medlemskab, skal personligt udstyr fjernes senest ved datoen for udmeldelse/overgang til passivt medlemskab.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at sætte uafhentet udstyr, og ikke mærket udstyr, til salg på auktion f.eks. ved årets standerhejsning.

§15 Investering
Investering i både eller andet materiel i denne prisklasse, skal vedtages på et medlemsmøde.

§16 Flaskeeftersyn
Kun den materielansvarlige og de af bestyrelsen udpegede personer må godkende flasker ved det årlige flaskeeftersyn. Eftersynet skal finde sted inden den 1. april. Flasker der ikke er godkendt må ikke påfyldes luft fra klubbens kompressorer.

§17 Juridiske forpligtigelser
Aalborg Svømmeklub påtager sig intet ansvar i forbindelse med dykning.

§18 Gæstedykkere
Gæstedykkere skal have et af Dansk Sportsdykker Forbund anerkendt certifikat og dykker på eget ansvar. Aalborg Svømmeklub og Sportsdykkerafdelingen påtager sig intet ansvar for gæstedykkere.

Er godkendt på ASS generalforsamlingen 18. januar 2011

Er Godkendt på AS generalforsamling 12. februar 2011


Nyheder
Nytårs hilsen 2019 
Året 2018 har som de foregående år været et meget aktivt år i Aalborg Svømmeklub...
[læs mere]
02-09-2018
Nyheder - Polo
Vandpolo i Vestre Fjordpark.
Vandpolo bane etableres i Vester Fjordpark.
[læs mere]
17-04-2017
Nyheder - Undervisning
REMA 1000 Aqua Camp 2019 
I uge 31 og 32 tilbyder Aalborg Svømmeklub alle vandglade børn mellem 6 - 13 år ...
[læs mere]
06-04-2019
DM i bassinlivredning
[læs mere]
09-04-2017
Lidt nyt fra undervisningsafdelinge...
Skolesvømning - nye tiltag i samarbejde med SVØM - Månedens medarbejder
[læs mere]
12-03-2017
Ny chefinstruktør ansat
[læs mere]
27-06-2016
Trænger du til et velfortjent afbræ...
[læs mere]
09-12-2013
Information
Ind- og udmeldelse
[læs mere]
09-01-2014
Aalborg Svømmeklub - Skydebanevej 1 - 9000 Aalborg - Telefon: 98 10 38 77 - E-mail: kontor@aalborgsvommeklub.dk
 
sitelist.html